حوزه فناوری سیستم های حفاظتی و امنیتی

اطفاء و اعلام حریق

متن مورد نظر شما در اینجا قرار میگیرد

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است.

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است.

حوزه برق و الکترونیک

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است.

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است.

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است.

مشتریان مهندسـی برتـــــر رها

فهرست